I​SPM-15

Lastpall med ISPM-15 märkning

För miljöns skull vid export av era produkter.


För våra kunder är det tryggt att veta att allt tillsågat virke från vårt eget sågverk torkas för att uppnå den stipulerade fukthalten. Detta sker i en modern torkanläggning som kontinuerligt styrs och övervakas.

 

Vi är certifierade av Statens Jordbruksverk enligt SJVFS 1997:65 och Åsljunga Pallen uppfyller därmed kraven på export för träprodukter utanför EU. KD-märkningen garanterar att skadeinsekter eliminerats enligt fastställda regler där virket upphettas till minst 56°C under 30 min i centrum virket, varefter märkning kan göras.

 

Just att torkningen har skett på ett fullgott sätt är en ytterst väsentlig faktor inte bara för själva lastpallens långsiktiga hållbarhet, utan också för att undvika skador som kan uppstå genom mögelangrepp på lasten - en risk att särskilt beakta inom livsmedelsindustrin.

 

Märkningen består av dessa symboler.
HT - Heat Treated
KD - Kiln Dried
DB - Debarked
SE-L702 - Åsljunga Pallens licensnummer

 

Ska ni exportera produkter?
Idag har många länder infört ISPM 15 i sina importregler. Reglerna kan dock variera något mellan olika länder och det är alltid importlandets regler som gäller. EU har gemensamma importregler för träemballage och införde ISPM-15 år 2005. Detta gäller import från länder utanför EU. Läs mer på www.jordbruksverket.se.

Lastpall med ISPM-15 märkning
Lastpall med ISPM-15 märkning